+ สพท.แพร่ เขต ๒

+ สพท.แพร่ เขต ๒

          นายรมย์ พะโยม ผอ.สพท.แพร่ เขต ๒ ร่วมสัมมนาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รุ่นที่ ๒ มีพระสงฆ์และสามเณรใน จ.แพร่ และ จ.ลำปาง เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๓๑๘ รูป เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

 

******************