+ ระเบียบ พระภิกษุยิ้มให้ขณะบิณฑบาต ผิดไหม ?

+ ระเบียบ พระภิกษุยิ้มให้ขณะบิณฑบาต ผิดไหม ?

          พระสงฆ์ หมายถึง สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติ ตาม พระธรรมวินัย ที่พระบรมศาสดา สั่งสอนและกำหนดไว้
         
พระสงฆ์ จัดเป็นรัตนะหนึ่งในจำนวนรัตนสามหรือพระรัตนตรัย ซึ่งได้แก่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้แก่ ภิกษุ ในพระพุทธศาสนา หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งสละเรือนออกบวชตามพระพุทธเจ้า หลังจากได้ฟังคำสั่งสอนแล้วเกิดความเลื่อมใส ต้องการจะได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ ปฏิบัติตามธรรมและวินัยที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับภิกษุ จำนวน ๒๒๗ ข้อ บางครั้งเรียกว่า เรียกว่า สงฆ์

การยิ้ม
         
ในกรณีพระสงฆ์จะยิ้ม-แย้มเมื่อมีเหตุสำคัญ ที่จะควรยิ้ม-แย้ม

ดูที่รูปถ่ายประกอบ
         
พระเดินบิณฑบาตผ่านเห็นสีกาแก่แต่งกายชุดประกวดนางงามภูเก็ต ชะเง้อดูและยิ้มแย้ม ด้วยสำนึกในพระพุทธวจนะว่า ปริชิณฺณมิทํ รูปํ โรคนิทฺธํ ปภงฺคุณํ ภิชฺชติ ปูติ สนฺเทโห มรณนฺตํ หิ ชีวิตํ รูปร่างก็แก่เฒ่าแล้วนี่! เป็นรังแห่งโรค เปราะบางนัก นี่ เป็นเทหเน่า ย่อมแตกสลายได้ เพราะชีวิตสิ้นสุดที่ความตาย
การพิจารณาเช่นนี้ ถูกต้องตามพระธรรมวินัย

         
ในกรณีที่สีกาสาวตักบาตร พระภิกษุเงยหน้าส่งยิ้มให้ แสดงอาการไม่สำรวม อาการเช่นนั้น การยิ้มอย่างนี้มีเลสนัยแน่ ไม่อยู่ในสมณสารูป

 

**********************