+ สมเด็จพระสังฆราช'ประทานพระวรธัมโมวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๓

+ สมเด็จพระสังฆราช'ประทานพระวรธัมโมวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๓

          เด็กมีหน้าที่ศึกษา เล่าเรียนให้รู้วิชาให้เต็มที่ ร่วมกันรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างสุจริต 
         
วันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติ คือวันเด็กแห่งชาติ ที่ผู้ใหญ่คือคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศยอมรับความสำคัญของเด็ก ด้วยการให้จัดเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์ที่สองของเดือน ม.ค. คนทุกคนมีภาระหน้าที่จะต้องทำ
ผู้ที่เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือศึกษา เล่าเรียนให้รู้วิชาให้เต็มที่ ฝึกหัดทำการงานต่างๆ ให้เป็น ตลอดจนถึงอบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างสุจริต และจริงใจ เด็กเป็นผู้ที่จะรับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ รวมทั้งภาระหน้าที่รับผิดชอบในการธำรงรักษาอิสรภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง เด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดู อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ หน้าที่นี้เป็นของทุกคน ที่จะต้องร่วมมือกันกระทำโดยพร้อมเพรียงกันและสม่ำเสมอ ผู้ที่เกิดก่อน ผ่านชีวิตมาก่อน จะต้องสงเคราะห์ อนุเคราะห์ผู้ที่เกิดมาภายหลัง ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ความดี และประสบการณ์อันมีค่าทั้งปวงให้ด้วยความเมตตา เอ็นดู และด้วยความบริสุทธิ์ใจให้เด็กได้ทราบ ได้เข้าใจ และที่สำคัญที่สุด ให้รู้จักคิดด้วยเหตุผล"
         วันเด็กปีนี้ ขออนุโมทนาสาธุการ ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทุกท่านที่มีหน้าที่ต่อผู้น้อย บิดา มารดา มีหน้าที่สอนบุตรธิดา พี่มีหน้าที่สอนน้อง คนรุ่นใหญ่มีหน้าที่สอนคนรุ่นเล็ก และเมื่อคนรุ่นเล็กเป็นผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่สอนคนรุ่นต่อไป.

 

*****************