+ ด่วนที่สุด ! แจ้งการเร่งส่งรายงานการสอนเดือนมีนาคม ๒๕๕๓

+ ด่วนที่สุด ! แจ้งการเร่งส่งรายงานการสอนเดือนมีนาคม ๒๕๕๓

ด่วนที่สุด

         

          เนื่องด้วยศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนส่วนกลาง ๒๓ จังหวัด ประกอบด้วย ๒๖ พื้นที่การเขตการศึกษา ได้ดูแลการจัดการถวายนิตยภัตอำนวยความสะดวกให้พระสอนศีลธรรมทุกรูป ซึ่งในขณะนี้บางโรงเรียนก็มีการสอบวัดผลการศึกษาบ้างแล้ว และก็ใกล้จะปิดภาคเรียนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ แล้ว
         
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความไม่สะดวก, 
ผลกระทบ ในระหว่างการสอบวัดผลการศึกษา และสภาพปัญหาการตกค้างของนิตยภัตข้ามภาคเรียนการศึกษาแต่ละปีที่ผ่านมาเฉพาะเดือนมีนาคม บางสถาบันการศึกษาที่ท่านไปสอนต้องการให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้ชี้แจงข้อมูลถึงการที่จะให้หัวหน้าสถานศึกษานั้น ๆ ได้ประทับตราพร้อมลงลายมือชื่อ ขอพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้ชี้แจงถึงเหตุผลดังกล่าวให้ชัดเจน
         
ดังนั้น
จึงกำหนดให้พระสอน ศีลธรรมในโรงเรียนที่ได้มีกิจกรรมเรียนการสอนจริง ๆ ที่อยู่ในสังกัดทุกรูป ได้ส่งแบบรายงานผลปฏิบัติการสอนพระสอนศีลธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเดือนที่ตกค้างคือเดือนพฤศจิกายน, เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ และเดือนมกราคม ๒๕๕๓ ก่อนที่จะปิดภาคเรียนการศึกษาของสถาบันนั้น ๆ ส่งไปยังผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ ภายในวันจันทร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓  เป็นการเร่งด่วนที่สุด  
         
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมมือจากพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทุก ๆ รูป  เป็นอย่างดียิ่ง

 


(พระครูวินัยธรวัลลพ  โกวิโล)
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนิน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
 

 

กองงานคณะทำงาน โทร.
          ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐,
         
๐๓๕-๒๔๘-๐๘๔,
         
๐๘๑-๒๙๔-๒๑๙๔,
         
๐๘๗-๖๗๗-๕๙๗๑,
         
๐๘๒-๙๗๓-๕๘๓๔