+ ประชุมวิสาขบูชาโลก พ.ศ.๒๕๕๓

            ใกล้งวดเข้ามาแล้ว สำหรับการประชุมวิสาขบูชาโลก พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยจะมีพิธีเปิดการประชุมในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ห้องประชุม มวก. ๔๘ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา


            ทั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. และมีการประชุมวิชาการในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 


            ห้องประชุม มวก. ๔๘ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ ๓,๐๐๐ คน คาดว่าจะมีชาวพุทธจากต่างประเทศเดินทางมาเข้าร่วมประชุม ๑,๕๐๐ รูป/คน มากกว่า ๘๓ ประเทศ


            ความคืบหน้าในการเตรียมงานครั้งนี้ แม้สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤต แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการตอบรับของประมุขสงฆ์หรือผู้นำชาวพุทธที่จะเดินทางเข้ามาร่วมพิธีแต่อย่างใด ขณะนี้ มีผู้เข้าร่วมได้ตอบรับมาแล้ว ๘๕ ประเทศแล้ว


            พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการรับสมัครเยาวชนเพื่ออาสาทำหน้าที่ให้การต้อนรับชาวพุทธที่มาจากประเทศต่างๆ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าสมัครจำนวน ถึง ๔๙๙ คน ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว และจะนำบรรดาอาสาสมัครทั้งหมดเข้าไป สัมผัสกับสถานที่ปฏิบัติงานจริง ในช่วงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓


            ในส่วนความคืบหน้าด้านการประสานงาน ขณะนี้ รัฐบาล โดย พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม การที่ปรึกษา กรรมการอำนวยการและกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓


            ในการประชุมชาวพุทธนานา ชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกปีนี้ ที่ประชุมตกลงหัวข้อใหญ่ คือ การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลก ตามทรรศนะชาวพุทธ มีหัวข้อย่อย ได้แก่  
           
กลุ่มที่ ๑ การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก โดยอาศัยมุมมองชาวพุทธ
           
กลุ่มที่ ๒ การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลก โดยอาศัยการพัฒนาทางจิต
           
กลุ่มที่ ๓ การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลก โดยอาศัยการศึกษาเชิงพุทธ
           
กลุ่มที่ ๔ การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลก โดยอาศัยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
           
กลุ่มที่ ๕ การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลก โดยอาศัยนิเวศวิทยาเชิงพุทธ
           
กลุ่มที่ ๖ การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลก โดยอาศัยพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม


            การประชุมปฏิบัติการ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) และกลุ่มที่ ๒ พระไตรปิฎกฉบับสากล (Commom Buddhist Texts) ใช้สถานที่อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


            วันสุดท้ายของการประชุม จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ กรุงเทพฯ เมื่อปิดประชุมแล้วคณะผู้เข้าร่วมประชุมจะไปเวียนเทียนปิดประชุม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 


            ข้อมูลทุกด้านสามารถสืบค้นได้ที่ www. icundv.com โทร.๐๓๕-๒๔๘-๐๙๘,๐๒-๖๒๓-๖๓๒๓ ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการพระไตรปิฎกนั้น ในเบื้องต้นกำหนดจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยเป็นพระไตรปิฎก ๑๗ ภาษาจากทั่วโลก จากนั้นจะนำไปจัดตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 


            ในด้านคณะสงฆ์ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) นำเสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม พร้อมทั้งถวายคำชี้แจงในรายละเอียดของการจัดงาน เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ 


            ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบตามเสนอ คือ ในส่วนกลางจัดกิจกรรมหลัก ได้แก่
           
๑.กรมการศาสนา กรุงเทพมหานคร และศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๒๔-๒๘ พ.ค. ๒๕๕๓ มีกิจกรรม ประกอบด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงานและพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล การจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมของเยาวชน พิธีเวียนเทียน และตักบาตรพระสงฆ์ 


            ๒.การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ พ.ค. ๒๕๕๓โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีเวียนเทียนของประมุขสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธนานาชาติ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา การตักบาตรพระสงฆ์ ๘๐๒  รูป เป็นต้น


            ๓.การจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย วันที่ ๒๒-๒๕ พ.ค. ๒๕๕๓ 


            ในส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๓ ณ จังหวัดทุกจังหวัดและวัดทุกวัด ทั่วราชอาณาจักร โดยเห็นควรให้สำนักพุทธฯ ประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) และให้วัดทุกวัดจัดแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "ความสุข สงบ ร่มเย็นของสังคม เกิดด้วยหลักพุทธธรรม"
           
นับเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิสาขบูชาโลก ให้เป็นที่ยอมรับของชาวพุทธ

 

 

ที่มาของเนื้อหาข่าว  หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน
ของวันที่  ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๗๑๐๒
หน้าที่๓๐
ที่มาของภาพ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*******************