+ หลักสูตร ๓ สิกขา ๔ พัฒนาการ และหลักสูตร ๓ วิชา ๕ ทักษะชีวิต

            ด้วยพระดำริใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงมีความห่วงใยต่อเยาวชนไทยยุคใหม่ว่า ควรได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต จึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนรุ่นใหม่ ผู้เป็นความหวังของสังคมไทยที่ถึงพร้อมทั้งความรู้คู่คุณธรรม ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึง  ริเริ่มโครงการ  หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ ขึ้น ในการนี้รับสั่งถึงแรงบันดาลพระทัยต่อโครงการฯ ว่า เยาวชน คือ ผู้กำหนดชะตากรรมของมนุษยชาติ คือ เมล็ดพันธุ์ของความสุขและสันติภาพ สังคม ประเทศ และโลกจะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับเยาวชนเป็นสำคัญ หากเยาวชนของเรามีความรู้ มีความคิด มีความดี มีจิตสำนึก  สาธารณะ และมีภาวะผู้นำ สังคมไทยก็มีหลักประกันว่าจะเป็นสังคมแห่งความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน
           
เพื่อให้พระดำริสัมฤทธิผลเป็นรูป ธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เป็น  ผู้อำนวยการโครงการฯ เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนธรรมะเข้าสู่เยาวชนรุ่นใหม่ระดับแกนนำ โดยเริ่มจัดกิจกรรมแรกไปแล้วในภาคเหนือ พร้อมเชิญวิทยากรพิเศษมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ พญ.คุณหญิง  พรทิพย์ โรจนสุนันท์, ธนชัย อุชชิน, ปาณิสรา พิมพ์ปรุ เปิดมุมมองทุกมิติอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ ครั้งต่อไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๔๒๒-๙๑๒๓, ๐๘๑-๑๖๗-๗๒๗๓ และ ๐๘๙-๒๐๐-๕๒๗๒
           
ผู้อำนวยการโครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ เปิดเผยว่า โครงการมุ่งพัฒนาให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นอนาคตของชาติ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จะจัดขึ้น ๕ ครั้ง ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง  พิษณุโลก และสุโขทัย รับนักเรียนเข้าโครงการ ครั้งละ ๒๐๐ คน โดยมีการคัดเลือกโรงเรียนในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมโครงการ นักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย เป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายและเป็นผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต หากเด็กกลุ่มนี้ขาดคุณธรรม จะกลายเป็นผู้ใหญ่สมองโต หัวใจตีบ คือ เป็นผู้รู้ที่มีความรู้แต่ขาดทักษะในการบริหารความรู้ มีความฉลาด แต่ไม่มีจรรยาบรรณในการ  บริหารความฉลาด
           
ด้านหลักสูตรของกิจกรรมนั้น พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) กล่าวว่า ประกอบด้วย ๒ หลักสูตรใหญ่คือ หลักสูตร ๓ สิกขา ๔ พัฒนาการ
           สอนในเรื่องไตรสิกขา คือ ศีล เป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัย สมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกสมาธิ และปัญญา เป็นเรื่องของการเรียนรู้
            สำหรับ ๔ พัฒนาการ เป็นตัวชี้วัด กาย สังคม จิต และ ปัญญา
            และ หลักสูตร ๓ วิชา กับ ๕ ทักษะชีวิต เป็นการสอดแทรกธรรมะลงในจิตใจ โดย
          หลักสูตร ๓ วิชา ได้แก่ วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต
          ส่วน ๕ ทักษะชีวิต ประกอบด้วย ทักษะในการเรียนรู้ มุ่งเน้นสอนให้รู้จักการอ่าน
, ทักษะในการมีจิตสำนึกสาธารณะ จัดกิจกรรมให้รู้จักการแบ่งปันอุทิศตนเพื่อสังคม, ทักษะภาวะผู้นำ ค้นหาความฝันและดำเนินชีวิตเพื่อให้บรรลุสิ่งใฝ่ฝัน, ทักษะการค้นหาศักยภาพแห่งตน ค้นหาตัวตนของตนเองให้เจอ และทักษะการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน.

 

ที่มาของข่าว

เดลินิวส์ วันจันทร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

 

****************