ร่วมไว้อาลัย

ร่วมไว้อาลัย "พระมหาโพธิวงศาจารย์"

          โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอไว้อาลัย “พระมหาโพธิวงศาจารย์” ที่ละสังขารด้วยอาการอันสงบด้วยโรคชรา ระหว่างรักษาอาการอาพาธที่ ร.พ. ในเมืองเชียงใหม่ เผยเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีคุณูปการต่อเมืองแพร่ ทั้งในด้านการเผยแผ่พระศาสนา การศึกษา และสาธารณูปการ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมือง 

         
เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.วันที่ ๒ พ.ย. ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้นำหัวหน้า ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ เข้ากราบศพพระมหาโพธิวงศาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ อดีตที่ปรึกษาคณะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช หลังมรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา ๐๘.๓๙ น. วันเดียวกัน ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ระหว่างเข้าพักรักษาอาการอาพาธ ที่โรงพยาบาลมหาราช จ.เชียงใหม่ สิริอายุ ๙๕ ปี พรรษา ๗๕ สำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพจะมีขึ้นในวันที่ ๓ พ.ย. เวลา ๑๕.๐๐ น.

         
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสารมหาเถร) หรือหลวงปู่จี๋ของพุทธศาสนิกชนจังหวัดแพร่ นามเดิมว่า สุจี ขรวงศ์ เป็นบุตรนายฉลาดและนางผัน ขรวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเส็ง ที่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลนาจักร อ.เมือง จ.แพร่ บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ วัดกาญจนาราม ต.นาจักร อ.มืองแพร่ จ.แพร่ และอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ณ วัดเดียวกัน 

         
พระมหาโพธิวงศาจารย์ เริ่มการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดนาจักร จนสำเร็จชั้นประถมปีที่ ๕ อันเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน และหลังจากบรรพชาแล้ว ได้ศึกษาทางธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและสำเร็จเปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดพระบาทมิ่งเมืองวร วิหาร
 
         
ต่อมาได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การบริหารการศึกษา จากสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ เนื่องจากมีความชำนาญในการเทศนา อ่านและเขียนภาษาล้านนาอย่างแตกฉาน นอกจากนี้ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาอีกหลายสถาบัน เช่น มหา วิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

           
พระมหาโพธิวงศาจารย์ เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีผลงานด้านการปกครองดูแล ทำนุบำรุงส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา สาธารณูป การและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทำให้ท่านได้รับเกียรติคุณยกย่องจากหลายหน่วยงาน เช่น วัดพัฒนาดีเด่น รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สาขาบริหารการศึกษา เกียรติบัตรจากกรมราช ทัณฑ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นผู้ให้การ สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ สำหรับสมณศักดิ์นั้น ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินนาม พระครูธรรมสารสุจิต พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระภัทรสารมุนี พระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชรัตนมุนี พระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพวิริยาภรณ์ พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนากร และพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่พระมหาโพธิวงศาจารย์ 

          
พระมหาโพธิวงศาจารย์เป็นพระเถระที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษาและทรงคุณธรรมสูงยิ่ง มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นในการทำงาน มีน้ำใจเมตตากรุณา เสียสละกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังความคิด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและหมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าถึงจิตใจของประชาชน

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าวสดรายวัน
วันที่ ๐๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๗๖๔๔