ประกาศสำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศ ประธานคณะทำงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ ๐๑๗/๒๕๕๕

เรื่อง บัญชีรายชื่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับการอนุมัติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

***********************************

ตามที่ได้สำรวจและรับลงทะเบียนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และได้ประกาศให้ทราบถึงแนวนโยบายและการปฏิรูปให้ทราบไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ข้อ ๓ แห่งคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๗๑/๒๕๕๔ และข้อ ๑๐(๑) และ (๑๑) แห่งข้อบังคับคณะทำงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕) จึงออกประกาศบัญชีรายชื่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอำเภอเมืองกาญจนบุรี ที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวนที่ได้รับจัดสรรของอำเภอเมืองกาญจนบุรี ๖๗ รูป ดังนี้

๑ พระครูปลัดทนากร วรญาโณ วัดกาญจนบุรีเก่า ลำดับที่ ๑

๒ พระมานะ นาควณฺโณ วัดเขาเม็งอมรเมศร์ ลำดับที่ ๒

๓ พระครูศรีกิตฺติสุนทร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ลำดับที่ ๓

๔ พระมหาจีรพันธ์ ธมฺมปสฏฺโฐ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ลำดับที่ ๔

๕ พระครูกาญจนสุตาภรณ์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ลำดับที่ ๕

๖ พระวันชัย วีตโรโค วัดหัวหิน ลำดับที่ ๖

๗ พระมหาธนภัทร ภทฺรเมธี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ลำดับที่ ๗

๘ พระสหจร สุทฺธิปญฺโญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ลำดับที่ ๘

๙ พระมหาบุญรอด มหาวีโร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ลำดับที่ ๙

๑๐ พระมหาทองดี โชติปญฺโญ วัดหัวนา ลำดับที่ ๑๐

๑๑ พระมหาสมควร นนฺทิโย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ลำดับที่ ๑๑

๑๒ พระมหาจรูญโรจน์ ทีปงฺกโร วัดห้วยน้ำขาว ลำดับที่ ๑๒

๑๓ พระเสกสรร นารโท วัดห้วยน้ำขาว ลำดับที่ ๑๓

๑๔ พระชนะฤทธิ์ ธมฺมทตฺโต วัดหัวหิน ลำดับที่ ๑๔

๑๕ พระอภินพ ธมฺมทินฺโน วัดนากาญจน์ ลำดับที่ ๑๕

๑๖ พระมหาสมศักดิ์ ปญฺญาปโชโต วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ลำดับที่ ๑๖

๑๗ พระมหาชาตรี ชุติปญฺโญ วัดถ้ำมังกรทอง ลำดับที่ ๑๗

๑๘ พระสมุห์บุญธรรม อาภากโร วัดสามพระยา ลำดับที่ ๑๘

๑๙ พระครูปริยัติชัยกาญจน์ วัดถ้ำเขาปูน ลำดับที่ ๑๙

๒๐ พระพัฒนะ ธมฺมสาโร วัดท่าพะเนียดกุญชร ลำดับที่ ๒๐

๒๑ พระมหาสถาพร ปญฺญาสาโร วัดถ้ำเขาแหลม ลำดับที่ ๒๑

๒๒พระธานี ปภสฺสโร วัดถ้ำเขาแหลม ลำดับที่ ๒๒

๒๓ พระธงชัย ธนวํโส วัดถ้ำเขาแหลม ลำดับที่ ๒๓

๒๔ พระวัชระ จนฺทวณฺโณ วัดถ้ำเขาแหลม ลำดับที่ ๒๔

๒๕ พระพินิจ อินฺทสโร วัดถ้ำประทุน ลำดับที่ ๒๕

๒๖ พระจารุกิตต์ อภิชาโต วัดทุ่งลาดหญ้า ลำดับที่ ๒๖

๒๗ พระมหาเดชา ปุญฺญเตโช วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ลำดับที่ ๒๗

๒๘ พระธงชัย ธีรปญฺโญ วัดทุ่งลาดหญ้า ลำดับที่ ๒๘

๒๙ พระบรรยงค์ โชติวโร วัดทุ่งลาดหญ้า ลำดับที่ ๒๙

๓๐ พระสุธา สุเมธิโก วัดทุ่งลาดหญ้า ลำดับที่ ๓๐

๓๑ พระสุภกิจ สุปญฺโญ วัดทุ่งลาดหญ้า ลำดับที่ ๓๑

๓๒ พระสมภพ สุภทฺโท วัดทุ่งลาดหญ้า ลำดับที่ ๓๒

๓๓ พระอนุกูล อภิชาโต วัดทุ่งลาดหญ้า ลำดับที่ ๓๓

๓๔ พระครูกาญจนโสตถิคุณ วัดเทวสังฆาราม ลำดับที่ ๓๔

๓๕ พระเกรียงไกร ธมฺมสาโร วัดเทวสังฆาราม ลำดับที่ ๓๕

๓๖ พระมหามงคล มงฺคโล วัดเทวสังฆาราม ลำดับที่ ๓๖

๓๗ พระครูสมุห์ใส วิมุตฺโต วัดเทวสังฆาราม ลำดับที่ ๓๗

๓๘ พระครูปลัดศิรเชษฐ์ ปิยสีโล วัดพุเลียบ ลำดับที่ ๓๘

๓๙ พระสงคราม ทีฆายุโก วัดพุเลียบ ลำดับที่ ๓๙

๔๐ พระปรีชา ปริชาโณ วัดถ้ำเจริญธรรม ลำดับที่ ๔๐

๔๑ พระปัญญา ปญฺญาโภ วัดเย็นสนิทธรรมาราม ลำดับที่ ๔๑

๔๒ พระครูวิวิธกาญจนคุณ วัดเขาล้านธรรมาราม ลำดับที่ ๔๒

๔๓ พระมหาสรรเสริญ นาโค วัดพุประดู่ ลำดับที่ ๔๓

๔๔ พระรักชาติ ปธมฺโม วัดพุประดู่ ลำดับที่ ๔๔

๔๕ พระนวพงษ์ ฐานวีโร วัดโป่งเสี้ยว ลำดับที่ ๔๕

๔๖ พระเอกพงษ์ เอกวณฺโณ วัดโป่งเสี้ยว ลำดับที่ ๔๖

๔๗ พระเขตร์ขวัญ นิติปาโล วัดเทวสังฆาราม ลำดับที่ ๔๗

๔๘ พระพิศนุ ธมฺมโชโต วัดศรีอุปลาราม ลำดับที่ ๔๘

๔๙ พระประพัตร์ ปภสฺสโร วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม ลำดับที่ ๔๙

๕๐ พระมหาณรงค์ อตฺตทโม วัดหัวหิน ลำดับที่ ๕๐

๕๑ พระครูวินัยธรถวิล ถาวรธมฺโม วัดอุดมมงคล ลำดับที่ ๕๑

๕๒ พระทา มหาลาโภ วัดอุดมมงคล ลำดับที่ ๕๒

๕๓ พระวิทยา สุจิตฺโต วัดทุ่งลาดหญ้า ลำดับที่ ๕๓

๕๔ พระสมโภชน์ สุมโน วัดทุ่งลาดหญ้า ลำดับที่ ๕๔

๕๕ พระมหาไพรัช ฐิตวํโส วัดทุ่งลาดหญ้า ลำดับที่ ๕๕

๕๖ พระประวิช ปภสฺสโร วัดทุ่งลาดหญ้า ลำดับที่ ๕๖

๕๗ พระสุรชัย สุทฺธิโก วัดทุ่งลาดหญ้า ลำดับที่ ๕๗

๕๘ พระครูเหมวรรโณภาส วัดเทวสังฆาราม ลำดับที่ ๕๘

๕๙ พระใบฎีกาสุชาติ กิตฺติชาโต วัดถ้ำเขาปูน ลำดับที่ ๕๙

๖๐ พระอธิการอนุภัทร อนุวฑฺฒโก วัดหนองประชุม ลำดับที่ ๖๐

๖๑ พระอธิการทุนเอ ธนสีโล วัดหนองสามพราน ลำดับที่ ๖๑

๖๒ พระพิษณุ ภูริปญฺโญ วัดทุ่งลาดหญ้า ลำดับที่ ๖๒

๖๓ พระฤทธิ์เกียรติ กมโล วัดทุ่งลาดหญ้า ลำดับที่ ๖๓

๖๔ พระปลัดสมพงษ์ วรธมฺโม วัดเขาคีรีวงศ์ ลำดับที่ ๖๔

๖๕ พระครูสันติชัยกาญจน์ วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม ลำดับที่ ๖๕

๖๖ พระมหาสมคิด กมโล วัดบ้านยาง ลำดับที่ ๖๖

๖๗ พระวรรธนพงษ์ วฑฺฒโน วัดกาญจนบุรีเก่า ลำดับที่ ๖๗

การพิจารณาแต่งตั้งพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้ปฏิบัติตามความในข้อ ๓ แห่งคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๗๑/๒๕๕๔ ออกตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบและดำเนินการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกติกามารยาทอันดีงามที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ตามเจตนารมณ์ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(พระราชวิสุทธาภรณ์)

รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

ประธานคณะทำงานจังหวัดกาญจนบุรี

อาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

         ผู้รับสนองคำสั่ง 

(พระมหาธนทรัพย์ ธมฺมธโร) ป.ธ. ๖ พธ.บ. 

คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมฯประจำจังหวัดกาญจนบุรี 

 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมฯ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำจังหวัดกาญจนบุรี พระมหาธนทรัพย์ ธมฺมธโร ( ป.ธ. ๖ พธ.บ.)

สำนักงานเลขานุการคณะทำงานจังหวัด พระมหาพงษ์พนิชย์ สมตฺถิโก ( ป.ธ.๔ พธ.บ.)

โทร ๐๘๒-๒๙๑๗๔๐๖ , ๐๘๑-๓๖๔๑๔๑๙