แจ้งเตือนให้ระมัดระวัง

ด้วยมีมิจฉาชีพ   ได้โทรศัพท์ไปบอกกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบางรูปบางอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี   โดยอ้างชื่อเลขานุการคณะทำงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อเรียกเก็บเงิน นั้น

สำนักเลขานุการคณะทำงานพระสอนสีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี  ขอชี้แจงให้ระมัดระวังการกระทำดังกล่าวนี้  และขอชี้แจงระบบการบริหารจัดการรายรับรายจ่าย  ดังนี้

การจัดเก็บค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในสัญญานั้น  ดำเนินการปีละ  ๒  ครั้ง  คือทุกวันที่  ๑๕  ตุลาคม  และ  ๑๕  เมษายน  ของทุกปี

การเข้าเก็บนั้น  เลขานุการจะเข้าเก็บเองโดยจะมีบางอำเภอเท่านั้นที่มอบหมายให้ผู้ประสานงานอำเภอเข้าไปเก็บ  ตามแต่กรณี

การมอบอำนาจนั้น  จะมีหนังสือเวียนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร   ไม่ใช่ทำแบบหลบซ่อนๆอันส่อไปในทางมีพิรุธ

อนึ่ง  หากผู้ใดทราบเบาะแส  หรือมีใครอ้างชื่อตามความข้างต้นนี้  ให้แจ้งสำนักเลขานุการคณะทำงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้  โทร  ๐๘๒-๒๙๑๗๔๐๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบและใช้ความระมัดระวัง

ขอถวายความเคารพ

(พระมหาพงษ์พนิชย์   มหาไพศาลโภคิน)  

คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ปฏิบัติการครูพระฯ

ประจำจังหวัดกาญจนบุรี