โครงการการจัดทำสื่อการสอน (VDO) ต้นแบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

สำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำกับดูและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และจัดส่งพระพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติหน้าที่สอนศีลธรรมในโรงเรียนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน ๑๘,๐๐๐ รูป

เพื่อเป็นการการจัดทำสื่อการสอน(VDO) ต้นแบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา  ให้ถูกต้องตามแนวทางนิยมและทันสมัยสะดวก ให้กับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  ได้นำไปเป็นต้นแบบเพื่อประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะกิจกรรมการ “สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการกล่าวคำอาราธนาและคำถวายทานในพุทธศาสนพิธี” ที่จะต้องมีการสอน การฝึกหัด การฝึกซ้อม และแบบอย่างหรือสื่อการสอนที่ถูกต้องตามแบบนิยม  การจัดทำสื่อการสอน(VDO) ต้นแบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา จึงเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ ดังนั้น สำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการการจัดทำสื่อการสอน(VDO) ต้นแบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ขึ้น

 

 

ผู้ที่มีความสนใจหรือโรงเรียนที่ต้องการสื่อการ ๒ ชุด นี้

๑. สื่อการสอน “การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ”

๒. สื่อการสอน “การกล่าวคำอาราธนาและคำถวายทานในพุทธศาสนพิธี”
 

ติดต่อได้ที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยหมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ หรือดาวน์โลหดได้ที่ www.krupra.net

 

หมายเหตุ :สื่อการสอนได้ดำเนินการบันทึกแล้วตัดต่อเสร็จสิ้นแล้ว รอขั้นตอนตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้เชียวชาญในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ แล้วจะได้ดำเนินการปรับแก้ไขและผลิตเผยแผ่ต่อไป