จัดประชุมคณะกรรมการดำนเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาบริหารต่อจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการที่ปรึกษา (๒) คณะกรรมการอำนวยการ (๓) คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนงานโครงการ ฯ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ ฯ เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละ ปี คณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง

        โดยคณะกรรมการดำเนินงานได้มีพระราชวรเมธี(ประสิทธิ์  พรหฺมรํสี) ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการและมี พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (วัลลพ  โกวิโล)เป็นคณะกรรมและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน จะได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ในวันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดีเพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนงานโครงการ ฯต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สืบต่อไป