ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัด ร่วมกรอกแบบสำรวจความต้องการพระสอนศีลธรรม

โครงการสำรวจความต้องการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนี้ สำนักงานพระสอนศีลธรรม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจโรงเรียนทุกสังกัด ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2557 -30 เมษายน พ.ศ.2557  ใน 24 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และ เพชรบูรณ์

วัตถุประสงค์ของการสำรวจ

1. เพื่อต้องการทราบจำนวนโรงเรียนที่มีพระสอนศีลธรรมอยู่ในปัจจุบัน
2. เพื่อต้องการทราบจำนวนโรงเรียนที่ยังไม่มีพระสอนศีลธรรม
3. เพื่อต้องการทราบชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนที่ต้องการพระสอนศีลธรรม
4. เพื่อต้องการทราบแนวโน้มของโรงเรียนที่ต้องการพระสอนศีลธรรมในระยะ 5 ปี

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากสำรวจ

การที่สถานศึกษากรอกข้อมูลแบบสำรวจนี้ครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริง จะทำให้สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีฐานข้อมูลที่มีถูกต้องแม่นยำ สำหรับนำไปใช้เพื่อวางแผนและพัฒนางานด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไ

จึงขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดที่สำรวจข้างต้นนี้ ร่วมกรอกแบบสำรวจในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

รายละเอียด กรุณาคลิก