ประชุมผู้ประสานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัด

ประชุมผู้ประสานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัด

        สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และทางสำนักงานพระสอนศีลธรรม  ได้กำกับดูและพระสอนศีลธรรมในโรงรียน จำนวน ๒๔ จังหวัดในเขตปกครองภาคคณะสงฆ์ที่ ๑,๒,๓,๑๒,๑๓,๑๔ และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จำนวน ๕,๕๖๓ รูป เพื่อห้การดำเนินงานโครงการ ฯ และการกำกับดูแลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละ ปี ผู้ประสานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง
 

        โดย พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (วัลลพ  โกวิโล) รักษาการผู้อำนวนการสำนักงานพระสอนศีลธรรม ได้มีการประชุมผู้ประสานงานประจำจังหวัด  ในวันอังคาร   ที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.       ห้อง ประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรม  เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนงานโครงการ และเพื่อเป็นการพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สืบต่อไป