การประชุมผู้ประสาน/ผู้ทำงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค ๑๘ หน่วย

การประชุมผู้ประสาน/ผู้ทำงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค ๑๘ หน่วย

        สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สำนักงานพระสอนศีลธรรม  ได้กำกับดูและพระสอนศีลธรรมในโรงรียนทั่วประเทศ ๑๘,๐๐๐ รูปได้มีการแบ่งงานเพื่อการบริหารงบประมาณและการดูและพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้กับวิทยเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่ยววิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๘ หน่วยรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ ฯ และการกำกับดูแลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อชี้แจ้งการดำเนินงานโครงการสำรวจความต้องการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพร้อมการประสานงานต่างๆ

 

        พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (วัลลพ  โกวิโล) รักษาการผู้อำนวนการสำนักงานพระสอนศีลธรรม  ได้มีการประชุมผู้ประสานงาน/ผู้ทำงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนภูมิภาค ๑๘ หน่วย  ในวันพุธ ที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง ประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรม  เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนงานโครงการ และเพื่อเป็นการพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สืบต่อไป