ด่วน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ฯ เชิญแจ้งความประสงค์เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภายใน 15 พฤษภาคม 2557

เรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

        ตามที่ภาควิชาบริหารการศึกษา จัดให้มีหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยมีพระราชวรเมธี เป็นประธาน ได้มอบหมายให้หลักสูตรประสานงานกับศูนย์ฯ ในส่วนภูมิภาค แจ้งความจำนงขอเปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าว ให้ติดต่อภาควิชาบริหารการศึกษา ด่วน ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม นี้ โดยกำหนด ส่วนกลาง ๑ แห่ง ภาคอีสานตอนบน ๑ แห่ง อีสานตอนล่าง ๑ แห่ง ภาคเหนือ ๑ แห่ง ภาคกลาง ๑ แห่ง และภาคใต้ ๑ แห่ง ให้เสนอความประสงค์จะขอเปิด หรือติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข คณะทำงานหลักสูตรประกาศนีบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ปสศ) ภาควิชาบริหารการศึกษา โทร.  ๐๘๖ ๐๔๖ ๕๑๒๒

 

กำหนดการในการดำเนินการ

๑ – ๑๕    พ.ค.๒๕๕๗    ศูนย์ฯ แจ้งความประสงค์ขอเปิดสอนหลักสูตรฯ

๑๕ – ๒๒  พ.ค. ๒๕๕๗   เสนอสภาวิชาการ

๒๒ – ๓๐  พ.ค. ๒๕๕๗   เสนอสภามหาวิทยาลัย

ขอให้ศูนย์ฯ ที่ต้องการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ติดต่อประสานงานมาภายใน ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๗  ถ้าศูนย์ฯ ไหนไม่พร้อมก็รอปีหน้าค่อยเปิด

 

ด้วยความนับถือ

อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตรฯ

โทร.๐๘๖ ๐๔๖ ๕๑๒๒