สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร