นิมนต์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบรรจุใหม่ จังหวัดกรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เข้าอบรม