ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

        สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาบริหารต่อจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการที่ปรึกษา (๒) คณะกรรมการอำนวยการ (๓) คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนงานโครงการ ฯ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ ฯ เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละ ปี คณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง

        โดยคณะกรรมการอำนวยการได้มี พระพรหมบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการและมี พระราชวรเมธี ,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นคณะกรรมและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ จะได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ  ในวันอังคารที่ ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนงานโครงการ ฯต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สืบต่อไป