นิมนต์พระสอนศีลธรรมและเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา/ครูพี่เลี้ยง กรอกแบบประเมินเพื่อการวิจัย

   ด้วยสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใคร่ขอความร่วมมือจากพระสอนศีลธรรม และผู้บริหารสถานศึกษา/ครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการวิจัยและทบทวนภาระงานของพระสอนศีลธรรม ๔ ประการ ๑.สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒.อบรมศีลธรรม จรรยา สนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ๓.สอนหรือติวเข้มธรรมศึกษา ๔.สนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ 

   เพื่อให้การวิจัยและทบทวนภาระงานของพระสอนศีลธรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอความร่วมมือท่านได้ ดาวน์โหลดเอกสาร พร้อมกรอกข้อมูลแล้วจัดส่งที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม หรือ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดของท่าน

   ทางสำนักงานพระสอนศีลธรรมต้องขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกตอบแบบวิจัยในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในโอกาสต่อไป