ร่างกำหนดการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ

           ด้วยสำนักงานพระสอนศีลธรรมได้จัดพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯและชี้แจงให้พระสอนศีลธรรมและสถานศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมภายหลังพิธีเปิดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดการ(ร่าง)ได้แนบมาตามไฟล์นี้