คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมฯ ๒๕๕๘

คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมฯ ๒๕๕๘

 

           คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ๖๐พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม-ราชกุมารีประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘นี้เป็นคู่มือในการดำเนินงานจัดประกวดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรมระหว่างจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรมเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งสิ้น๑๑กิจกรรมจำนวน๓๓รายการโดยจัดการประกวดออกเป็น๓ระดับคือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในคู่มือเล่มนี้