คู่มือคัดเลือกพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจำจังหวัด ๒๕๕๘

คู่มือคัดเลือกพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจำจังหวัด ๒๕๕๘

              คู่มือดำเนินการคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดีเด่น ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เล่มนี้ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางดำเนินการคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล“พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดีเด่นประจำจังหวัดในงนมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและกรประกวดกิจกรรมพัฒนผู้เรียนด้นพระพุทธศสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนรชสุดฯ สยมบรมรชกุมรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระสอนศีลธรรมผู้ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ สร้างแรงจูงใจให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป