รับสมัครพระภิกษุหรือครูผู้สอนศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

       สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อให้พระภิกษุและครูผู้สอนในโรงเรียนได้เรียนรู้หลักสูตรเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ผู้ที่สนในหลักสูตรสามารถสมัครข้อมูลเพิ่มเติม

 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรฯ นางสาววิลาวัลย์ บุญเพ็ง โทร ๐๖-๑๔๔๓-๗๒๓๗ facebook :หลักสูตร ป.สศ. มจร. 

กำหนดการรับสมัคร  รับสมัครตั้งแต่    ๑ - ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘

สถานที่รับสมัคร

          ห้อง ซี ๕๑๐ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม ห้องบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

รายละเอียดและใบสมัคร ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้