ประชุมสัมนาแนวทางการตัดสินกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ

เพื่อให้การดำเนินการงานมหกรรมฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพระสอนศีลธณรม จึงขอเรีนยเชิญ และเจริญพร ท่านคณะกรรมการและผูัทรงคุณวุฒิแต่ละกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัมนา ใน พฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดเพิ่มเติม ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๔ , ๐๖๑-๓๘๙-๓๙๙๙