สรุปประเด็นแนวทางการตัดสินกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

       ตามที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมสัมมนาแนวทางการตัดสินกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ตามความทราบแล้วนั้น 

      บัดนี้ทางคณะกรรมการได้มีมติและข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามแนวทางในการจัดกิจกรรม ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้