ประกาศรับสมัครพระสอนศีลธรรม(ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

..........................................................................

ด้วยสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความประสงค์เปิดรับสมัครพระภิกษุ เพื่อคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อทำหน้าที่พุทธบุตรเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิถีธรรมเข้าสู่โรงเรียนสร้างสังคมให้เกิดสันติสุข มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จังหวัดที่เปิดรับสมัครและโรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมสามารถเข้าไปปฏิบัติการสอน

๑.๑ จังหวัดที่รับสมัคร                            

ภาคคณะสงฆ์

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

 

นนทบุรี

 

ปทุมธานี

 

สมุทรปราการ

พระนครศรีอยุธยา

 

อ่างทอง

 

สระบุรี

สิงห์บุรี

 

ลพบุรี

 

ชัยนาท

 

อุทัยธานี

๑๒

นครนายก

 

ปราจีนบุรี

 

สระแก้ว

๑๓

ชลบุรี

 

ระยอง

 

จันทบุรี

 

ตราด

และ

เพชรบูรณ์

รวม

๑๙ จังหวัด

 

               ๑.๒ โรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมเข้าปฏิบัติการสอน ต้องอยู่ในสังกัดของหน่วยงานดังนี้

    (๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป. หรือ สพม.)

    (๒) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

    (๓) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

    (๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบจ.)

    (๕) กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน (ตชด.)

๒. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครเป็นพระสอนศีลธรรม

          ๒.๑ เป็นพระภิกษุ สัญชาติไทย มีวุฒิการศึกษานักธรรมเอก หรือ

          ๒.๒ เป็นพระสังฆาธิการ หรือ

          ๒.๓ เป็นพระภิกษุ มีวุฒิการศึกษานักธรรมโท และจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

          ๒.๔ เป็นพระภิกษุ ที่มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา

          ๒.๕ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง โรคประสาท หรือโรคร้ายแรงที่มีผลต่อการปฏิบัติการสอนศีลธรรม

          ๒.๖ กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ หรือเจ้าคณะผู้ปกครองทางคณะสงฆ์

          ๒.๗ จะต้องมีโรงเรียนที่ปฏิบัติการสอนจริง ตามใบสมัครที่ยื่นต่อคณะกรรมการฯ

          ๒.๘ จะต้องพำนักอยู่ในจังหวัดที่จะสมัคร

๓. เอกสารประกอบการสมัคร

          ๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพระและสำเนาหนังสือสุทธิ           จำนวน  ๑  ชุด

          ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                จำนวน  ๑  ชุด

          ๓.๔ สำเนาวุฒิการศึกษาสายสามัญ                                                จำนวน  ๑  ชุด

          ๓.๕ สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้สมัครเท่านั้น                         จำนวน  ๑  ชุด

          ๓.๖ หนังสือรับรองสถานศึกษา                                                      จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๓.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว                                                             จำนวน  ๒  รูป

          ๓.๘ สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงคุณสมบัติในข้อ ๒

๔. การรับสมัครและวิธีการสมัคร

          ๔.๑ สถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนได้ที่             ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมประจำจังหวัด (รายละเอียดผู้ประสานงานดูได้ที่เว็บไซต์ www.krupra.net/new/index.php?url=about4) หรือที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม อาคารมหาจุฬาบรรณาคารชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘๐๘๔     

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. เว้นวันพระ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ศึกษารายละเอียดการรับสมัครทั้งหมดได้ที่ www.krupra.net

          ๔.๒ วิธีการสมัครและช่องทางการรับสมัคร

 ๑. กรอกใบสมัคร Online ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมได้ที่ http://www.mbpra.mcu.ac.th/register.php และเมื่อกรอกใบสมัคร Onlineเรียบร้อยแล้วพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://www.mbpra.mcu.ac.th/printRegister.php พร้อมแนบหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ส่ง ณ สถานที่รับสมัครในข้อ ๔.๑

 ๒. กรอกใบสมัครเอง ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.krupra.net/new/index.php?url=download_view&id=293 แล้วกรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ส่ง ณ สถานที่รับสมัครในข้อ ๔.๑

๓. เอกสารประกอบการสมัครที่เป็นสำเนา จะต้องรับรองสำเนาทุกฉบับ

๔. การสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย

๕. การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเอกสารการสมัครฉบับจริงแล้วเท่านั้น

๔.๓ กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการเข้าอบรมหลักสูตรแรกเข้า

รายการ

วัน/เดือน/ปี

เวลา

๑.ระยะเวลารับสมัคร

๑ ต.ค. – ๓๑ ต.ค.๒๕๖๑

๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

๒.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ

 พ.ย.๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์สำนักงานพระสอนศีลธรรม(www.krupra.net) และทางเพจเฟสบุ๊ค“สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

๓.การสอบและรายงานตัว

วันปฐมนิเทศประจำจังหวัด

๔.ปฐมนิเทศและทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ

ตรวจสอบวันปฐมนิเทศของแต่ละจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ www.krupra.net หรือเพจเฟสบุ๊ค “สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

๕.อบรบหลักสูตรแรกเข้า

ตรวจสอบวันเข้าอบรมหลักสูตรแรกเข้าได้ที่เว็บไซต์ www.krupra.net หรือเพจเฟสบุ๊ค “สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

๖.ขึ้นทะเบียนพระสอนศีลธรรม

ไม่เกิน 15 วัน หลังผ่านอบรมหลักสูตรแรกเข้าแล้ว

 

๕. การบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม และนิตยภัต

          ๕.๑ พระภิกษุที่ได้รับการบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำหนด

          ๕.๒ พระภิกษุที่ได้รับการบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม จะต้องทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯไว้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          ๕.๓ พระภิกษุที่ได้รับการบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ต้องไม่ได้รับการบรรจุซ้ำซ้อนกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

          ๕.๔ พระภิกษุที่ใช้วุฒิการศึกษานักธรรมชั้นตรี หรือ โท ในการสมัครเป็นพระสอนศีลธรรม จะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก

          ๕.๕ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะได้รับนิตยภัต       เป็นจำนวน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน (ไม่เกิน ๑๐ เดือน ต่อปีการศึกษา)

          ๕.๖ การรับนิตยภัต พระสอนศีลธรรมจะต้องส่งใบรายงานการสอนประจำเดือนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมลงนามรับรองด้วยตนเอง และลงนามรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และประทับตราประจำโรงเรียน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

 

(พระศรีธรรมภาณี)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย