ประกาศรายชื่อพระสอนศีลธรรม สังกัดคณะครุศาสตร์ 2563

ตามที่สำนักงานพระสอนศีลธรรมร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการบูรณาการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม ในวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา  ความทราบแล้ว นั้น

          บัดนี้ สำนักงานพระสอนศีลธรรมได้พิจารณาคัดเลือกพระสอนศีลธรรม สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อพระสอนศีลธรรมที่จะเข้าไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติการสอน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามรายชื่อที่ปรากฎ จำนวน  ๑๕  รูป ดังต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

วัด

จังหวัด

พระสิทธิกร

มหาปญฺโญ

แย้มเจริญ

๒๓

มณฑลประสิทธิ์

พระนครศรีอยุธยา

พระมหาอนุชิต

อิสฺสโร

มูลมั่งคั่ง

๒๗

อ่างแก้ว

กรุงเทพฯ

พระสุขทวี

สุวฑฺฒนนาโค

คำไช

๒๓

นาคปรก

กรุงเทพฯ

พระศุภกฤต

โสภณปญฺโญ

กันเพียง

๒๒

-

มณฑลประสิทธิ์

พระนครศรีอยุธยา

พระณัฏณ์ณานันท์

ณฎฺฐาภิภู

อนันต์

๒๕

โบสถ์สามเสน

กรุงเทพฯ

พระสราวุฒิ

ฐานวุฑฺโฒ

จอมรัศมีกูล

๒๗

ลำนารายณ์

ลพบุรี

พระนิพิฐพนธ์

กิตฺติภทฺโท

ตุ่นคำน้อย

๒๒

พระเชตุพนฯ

กรุงเทพฯ

พระมหาสุรศักดิ์

ธีรงฺกุโร

เกือมรัมย์

๒๓

ดาวดึงษาราม

กรุงเทพฯ

พระพลัฏฐ์

ปสนฺโน

ลักษมีชยังกูร

๓๐

ใหม่ยายแป้น

กรุงเทพฯ

๑๐

พระอรรถพล

ภูริวฒฺฑโน

พิมพ์โคตร

๒๕

ใหญ่วันนา

สระบุรี

๑๑

พระชัยสิทธิ์

อภิสิทฺโธ

สารบัญ

๒๓

-

แก้วโกรวาราม

กระบี่

ลำดับที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

วัด

จังหวัด

๑๒

พระวิทยา

อานนฺโท

สมนิล

๒๔

-

แก้วโกรวาราม

กระบี่

๑๓

พระพรพิพัฒน์

จนฺทพโล

พลเมือง

๒๓

-

แก้วโกรวาราม

กระบี่

๑๔

พระอนณ

ฉนฺทธมฺโม

หนูนะ

๒๓

-

แก้วโกรวาราม

กระบี่

๑๕

พระธวัชชัย

สิริวณฺโณ

ขาวผ่อง

๒๒

-

แก้วโกรวาราม

กระบี่

 

          อนึ่ง การรายงานการสอน ให้ส่งแบบรายงานได้ตั้งแต่วันที่  ๒๕  ของเดือนที่ทำการสอน และไม่เกินวันที่  ๕  ของเดือนถัดไป  ณ  สำนักงานพระสอนศีลธรรม เท่านั้น

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่        ๒๗       เดือน สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 

 

(พระศรีธรรมภาณี)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม