อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ”

และ “พิธีมอบรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๑”

วันที่ ๔ – ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา