แนวทางการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในสถานการณ์พิเศษอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙

แนวทางการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในสถานการณ์พิเศษอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีสาระสำคัญให้สถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๒๘ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ ๒๘ จังหวัด งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า - ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด – ๑๙ เปลี่ยนเป็นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบงานตามความเหมาะสม นั้น

การนี้ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอแจ้งให้พระสอนศีลธรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดทั้ง ๒๘ จังหวัด ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) ติดต่อผู้บริหาร หรือครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวง

๒) จัดการเรียนการสอน ตามแนวทางที่ได้กำหนดในข้อ ๑

๓) จัดทำรายงานผลการสอนประจำเดือน

ทั้งนี้ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มีคู่มือ.... นิมนต์ดาวน์โหลด ....