รายงานสรุปผลการสำรวจความพร้อมของพระสอนศีลธรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid 19)

รายงานสรุปผลการสำรวจความพร้อมของพระสอนศีลธรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid 19)