ตารางแสดงร้อยละความสำเร็จ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตารางแสดงร้อยละความสำเร็จ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓