กราฟแสดงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔

กราฟแสดงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔