แจ้งปิดปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แจ้งปิดปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งปิดปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
**สิ้นสุดการการส่งแบบรายงานการสอน ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔**