ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

..........................................................................

        ตามที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงานปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมประจำปีและรับสมัครพระภิกษุเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ครบตามอัตราจัดสรรเป็นลำดับมา ความทราบแล้ว นั้น

      บัดนี้  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการรับสมัคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง)  ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๗๗ รูป มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

  อนึ่ง ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมเพื่อจัดการข้อมูลส่วนตัวและทำแบบรายงานการสอนได้ที่เว็บไซต์  www.mbpra.mcu.ac.th  ตั้งแต่วันออกประกาศนี้เป็นต้นไป โดยการส่งแบบรายงานการสอนนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบการส่งแบบรายงานการสอน และผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรแรกเข้าของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดยหากมีการจัดการฝึกอบรมขึ้น สำนักงานพระสอนศีลธรรมจะแจ้ง วัน เวลา สถานที่การจัดฝึกอบรมให้ทราบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

 

                    ประกาศ  ณ  วันที่     ๑     ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๔