ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖

..........................................................................

ตามที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงานปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมประจำปีและรับสมัครพระภิกษุเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ครบตามอัตราจัดสรร ความทราบแล้ว นั้น

บัดนี้  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการรับสมัคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน  ๕๑  รูป  มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

อนึ่ง  ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม เพื่อจัดการข้อมูลส่วนตัวและทำแบบรายงานการสอนได้ที่เว็บไซต์  www.mbpra.mcu.ac.th  ตั้งแต่วันออกประกาศนี้เป็นต้นไป โดยการส่งแบบรายงานการสอนนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบการส่งแบบรายงานการสอน และผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรแรกเข้าของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยหากมีการจัดการฝึกอบรมขึ้น สำนักงานพระสอนศีลธรรมจะแจ้ง วัน เวลา สถานที่การจัดฝึกอบรมให้ทราบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

 

                    ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๐     กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕