รับสมัครสอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

..........................................................................

ด้วยสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความประสงค์เปิดรับสมัครพระภิกษุ เพื่อคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อทำหน้าที่พุทธบุตรเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิถีธรรมเข้าสู่โรงเรียนสร้างสังคมให้เกิดสันติสุข มีรายละเอียด ดังนี้

  • จังหวัดที่เปิดรับสมัคร

ภาคคณะสงฆ์

จังหวัด

จำนวนที่รับสมัคร (รูป)

กรุงเทพมหานคร

๕๑

 

นนทบุรี

๓๐

 

ปทุมธานี

 

สมุทรปราการ

พระนครศรีอยุธยา

-

 

อ่างทอง

 

สระบุรี

สิงห์บุรี

 

ลพบุรี

๑๐

 

ชัยนาท

๑๖

๑๒

นครนายก

 

ปราจีนบุรี

-

 

สระแก้ว

๑๓

ชลบุรี

-

 

ระยอง

 

จันทบุรี

 

ตราด

 

๒. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครเป็นพระสอนศีลธรรม

    ๒.๑ เป็นพระภิกษุ สัญชาติไทย มีวุฒิการศึกษานักธรรมเอก หรือ

๒.๒ เป็นพระสังฆาธิการ หรือ

๒.๓ เป็นพระภิกษุ มีวุฒิการศึกษานักธรรมโท และจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

๒.๔ เป็นพระภิกษุ ที่มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา

๒.๕ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง โรคประสาท หรือโรคร้ายแรงที่มีผลต่อการปฏิบัติการสอนศีลธรรม

๒.๖ กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ หรือเจ้าคณะผู้ปกครองทางคณะสงฆ์

๒.๗ จะต้องมีโรงเรียนที่ปฏิบัติการสอนจริง ตามใบสมัครที่ยื่นต่อคณะกรรมการฯ

๒.๘ จะต้องพำนักอยู่ในจังหวัดที่จะสมัคร

๓. เอกสารประกอบการสมัคร

    ๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพระและสำเนาหนังสือสุทธิ              จำนวน  ๑  ชุด

    ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน  ๑  ชุด

    ๓.๓ สำเนาวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (นักธรรม, บาลี)                          จำนวน  ๑  ชุด

    ๓.๔ สำเนาวุฒิการศึกษาสายสามัญ                                              จำนวน  ๑  ชุด

    ๓.๕ สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้สมัครเท่านั้น                           จำนวน  ๑  ชุด

    ๓.๖ หนังสือรับรองสถานศึกษา                                                   จำนวน  ๑  ฉบับ

    ๓.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว                                                        จำนวน  ๒  รูป

    ๓.๘ สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงคุณสมบัติในข้อ ๒

ติดต่อสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร

 

                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕