เครือข่ายความร่วมมือสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายความร่วมมือสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายความร่วมมือสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
และ บริษัทสตาร์ฟิชอินโนเวชั่น จำกัด (ปลาดาว)