ศูนย์อำนวยการที่สรรหาพระสอนศีลธรรมได้ต่ำกว่ากรอบอัตราจัดสรร

ศูนย์อำนวยการที่สรรหาพระสอนศีลธรรมได้ต่ำกว่ากรอบอัตราจัดสรร