ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ไตรมาส ๑ - ๒ (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)

ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ - ๒ (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)