ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กทม 9 ก ค 57 Part 5

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส