ภาพยนต์สั้น เรื่อง แบงค์

ภาพยนต์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง แบงค์ 
จัดทำโดย... โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม