ภาพยนต์สั้นเรื่อง คำตอบของหัวใจ

ภาพยนต์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง คำตอบของหัวใจ
ภาพยนต์โดย...โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย