ภาพยนต์สั้นเรื่อง จุดเปลี่ยน

ภาพยนต์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง จุดเปลี่ยน
ภาพยนต์โดย... ทีมสวัสดีหนองคายฟิล์ม โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
ภาพยนต์โดย... ทีมสวัสดีหนองคายฟิล์ม โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคายเรื่อง แบงค์ 
จัดทำโดย... โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม