ภาพยนต์สั้นเรื่อง จุดเปลี่ยนเซียนเกมส์

ภาพยนต์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง จุดเปลี่ยนเซียนเกมส์
ภาพยนต์โดย... โรงเรียนอนุบาลแพร่  จังหวัดแพร่
ภาพยนต์โดย... โรงเรียนอนุบาลแพร่  จังหวัดแพร่เรื่อง แบงค์ 
จัดทำโดย...