ภาพยนต์สั้นเรื่อง ทางสายใหม่

ภาพยนต์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง ทางสายใหม่
ภาพยนต์โดย... โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์