ภาพยนต์สั้นเรื่อง มิตรภาพความเป็นเพื่อน

ภาพยนต์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง มิตรภาพความเป็นเพื่อน
ภาพยนต์โดย...โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่