ภาพยนต์สั้นเรื่อง หนูดี

ภาพยนต์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง หนูดี
ภาพยนต์โดย...โรงเรียนบ้านขุมดิน  จังหวัดสุรินทร์