ตัวอย่างการถกวาที (วาจาสุภาษิต) MCU Contest

ตัวอย่างการถกวาที (วาจาสุภาษิต) การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest