ตัวอย่างการสวดมนต์หมู่ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ MCU Contest

การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest