ตัวอย่างการกล่าวคำอาราธนา และคำถวายทานในพุทธศาสนพิธี MCU Contest

ตัวอย่างการกล่าวคำอาราธนา และคำถวายทานในพุทธศาสนพิธี การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest